-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Den Bosch-Oss De thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

De eigen bijdrage CAK voor de WMO en de WLZ gaat veranderen, het wordt naar beneden bijgesteld(formeel besluit moet nog worden genomen)

Ook de onafhankelijke cliëntenondersteuning, waarvan in de WMO en de WLZ gebruik kan worden gemaakt.

Hieronder de link met meer info

CAK  https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2018/veranderingen-eigen-bijdrage-zorgwetten-in-2019

Onafhankelijke cliëntenondersteuning https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/hulp-bij-regelen-zorg

 

 

 

 

Informatiekaarten voor mantelzorgers

Klik dan op onderstaande link !

http://www.privazorg.nl/actueel/berichten/informatiekaarten

U vindt hier informatie over onderstaande onderwerpen

-    Vallen

-    Toilletgang

-    Uit bed komen

-    Reuma

-    Aan en uitkleden

-    Dementie

-    Verslaving

-    Steunkousen

-   Gedragsverandering

 

 

Actueel

April 2015

Verhuizing kantoor PrivaZorg

Wij zijn verheugd jullie te kunnen melden dat PrivaZorg Den Bosch-Oss gaat verhuizen!

Sinds  de oprichting van ons steunpunt in mei 2010 is PrivaZorg gevestigd aan de Kromstraat in Oss.

De afgelopen 5 jaar hebben wij en onze zorgverleners hard gewerkt om met kleine vaste teams professionele zorg te leveren aan onze cliënten in de regio Den Bosch en omstreken en de regio Oss-Uden-Veghel. Door deze inspanningen kunnen wij nu met steeds meer zorgverleners een steeds groter wordend  aantal cliënten in onze regio van de juiste zorg voorzien. Hierdoor zijn we op ons kantoor in Oss een beetje uit ons jasje gegroeid.

Met ingang van 13 april is ons nieuwe adres :

Hintham 124-B
5246 AK Rosmalen

LET OP: Met ingang van 10 april zijn we bereikbaar op : 073 – 6442275

  

 
Januari 2015
 
Veranderingen in de zorg

Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van de zorg:

Ondersteuning thuis
Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente. Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen.

Verpleging en verzorging thuis
Verpleging en verzorging thuis zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden van verpleging en verzorging thuis zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen.

Wet langdurige zorg
Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet langdurige zorg. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen.

Na 1 januari 2015 zijn gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk dus samen verantwoordelijk voor de zorg.

Overgangsregeling zorg en ondersteuning 2015
Zorg die eerder in de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ) geregeld was, gaat over naar 3 wetten; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz). Hulp bij het Huishouden is al eerder bij de gemeente ondergebracht. 2015 is een overgangsjaar waarbij bestaande rechten doorlopen voor de duur van de indicatie of het besluit, maar uiterlijk tot 31 december 2015. Gedurende dit jaar kan de gemeente of uw zorgverzekeraar een nieuwe beslissing nemen over uw zorg of ondersteuning. De gemeente of uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren. Zorgorganisaties hebben contracten met de gemeenten/zorgverzekeraar nodig om zorg en ondersteuning te mogen bieden die wordt vergoed. PrivaZorg heeft met een groot aantal gemeenten en zorgverzekeraars contracten.

Ondersteuning thuis

Hoe vraag ik ondersteuning thuis aan?

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en andere mensen kunt blijven ontmoeten. Daarbij kijkt uw gemeente ook wat u zelf nog kunt en wat familie, vrienden of buren kunnen doen.

Hoe weet de gemeente wat u nodig heeft?
De gemeente bekijkt uw persoonlijke situatie. Daarbij kijkt de gemeente samen met u naar wat u zelf nog kunt, waar uw omgeving kan helpen en aar ondersteuning nodig is. Als u toch meer ondersteuning nodig heeft dan u uw familie, buren of vrienden kunnen bieden, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. De gemeente doet u dan een voorstel. Uw gemeente nodigt u uit om hierover te praten.

Gemeente kunnen dit gesprek zelf voeren. Of ze regelen dat een andere organisatie dit voor hen doet. In veel gemeenten zijn sociale wijkteams. Dan kunnen medewerkers uit het sociale wijkteam uw persoonlijke situatie met u bespreken.

Zijn kinderen, vrienden en buren straks verplicht om u te helpen?
Nee. Kinderen, vrienden of buren zijn niet verplicht u te helpen. Gemeenten mogen wel vragen  wat uw kinderen, vrienden of buren voor u kunnen betekenen. Zo kunnen gemeenten ook beter rekening houden met mensen die mantelzorg geven. Bijvoorbeeld door deze mensen waar nodig te ondersteunen. 

 
Maart 2014
 

Thuiszorgorganisatie PrivaZorg stuurt op verminderen zorgkosten 

Het is niemand ontgaan: de gezondheidszorg staat onder druk. Er is sprake van vergrijzing, stijgende zorgkosten en minder financiële middelen. De combinatie van deze ontwikkelingen heeft grote gevolgen voor het zorgveld. Daarom is gericht beleid door de thuiszorgaanbieders vereist. PrivaZorg gaat hier op een geheel eigentijdse manier mee om. Het zorgen met het hart gaat samen met de zakelijke benadering van de zorgkosten, die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn. PrivaZorg maakt de zorgkosten tot op de euro nauwkeurig inzichtelijk. Vanaf eind februari is het nieuwe systeem van PrivaZorg “ZEI” (Zorg Economische Indicatoren) live! Met dit systeem heeft PrivaZorg (met een landelijke dekking) een primeur in Nederland. De unieke applicatie is ontwikkeld om de belangrijkste economische  indicatoren inzichtelijk te maken. 

De directie van PrivaZorg heeft in december 2012 de opdracht gegeven om het project ZEI op te starten. Het beoogde doel is o.a. het kunnen sturen op verlaging van de zorgkosten per cliënt. De monitor Zorg Economische Indicatoren is een web-based applicatie, waarmee gebruikers binnen de hele PrivaZorg-organisatie inzicht krijgen in de zorg economische informatie en kan aan financiers (waaronder  de zorgkantoren) inzicht worden gegeven.  Voorbeelden van indicatoren zijn: de gemiddelde kosten per AWBZ-cliënt per dag, het aantal handen aan het bed per cliënt en hoe lang de zorg duurt in dagen.  Ook kunnen de zorgkosten per cliënt tussen zorgkantoren en gemeenten onderling vergeleken worden. Het instrument vergaart en aggregeert informatie uit het primaire zorgregistratiesysteem en vertaalt deze in een aantal concrete indicatoren. Met financiers kunnen, op basis van de uitkomsten, effectieve gesprekken worden gevoerd. Bovendien krijgen de PrivaZorg Steunpunten op locatie inzicht in de economische effecten van hun handelingen, zodat zij naar behoren kunnen bijsturen. De realisatie het ZEI Monitoringssysteem stelt PrivaZorg in staat adequaat te sturen op de zorgkosten.

Wij zijn erg trots op het nieuwe monitoringssysteem! 

 

 
September 2013
 

PrivaZorg scoort hoog op klant- en zorgverlenerstevredenheid

PrivaZorg heeft opnieuw uitstekende rapportcijfers gekregen. Cliënten die thuiszorg ontvangen waarderen dit met gemiddeld een 8,8. Cliënten die hulp bij het huishouden krijgen geven PrivaZorg hiervoor een 8,5. Beide scores liggen boven het landelijk gemiddelde. Ook de zorgverleners waarmee de PrivaZorg steunpunten samenwerken zijn zeer tevreden over hun werk. Zij waarderen hun werk gemiddeld met een 8, negen procent van hen waardeert dit zelfs met een 10!

De tevredenheid van cliënten en zorgverleners vormt een belangrijke graadmeter voor kwaliteit. Daarom laat PrivaZorg elke twee jaar een onafhankelijke tevredenheidsmeting uitvoeren volgens de CQI-index. Aan deze meting doet een grote groep cliënten mee die via de steunpunten van PrivaZorg zorg geleverd krijgen: ofwel AWBZ-gefinancierde thuiszorg ofwel WMO-gefinancierde hulp bij de huishouding. De tevredenheidsmeting is dit jaar uitgevoerd door TRIQS.

Tevreden cliënten

Van de 891 ‘AWBZ’-cliënten die werden uitgenodigd om mee te doen aan de CQI-meting vulden 413 de vragenlijsten in (respons 48%). Uit hun gemiddelde rapportcijfer van een 8,8 blijkt dat zij zeer tevreden zijn met PrivaZorg Thuiszorg AWBZ. Op diverse onderdelen van deze meting scoort PrivaZorg tussen de 0,09 en 0,38 hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook in vergelijking met het rapportcijfer uit 2011 – een 8,5 – is dit een uitstekende score.

Van de 796 ‘WMO’-cliënten vulden 384 de vragenlijsten in (respons: 54%). Zij geven PrivaZorg WMO een 8,5 als gemiddelde rapportcijfer. Op diverse onderdelen van de kwaliteitsmeting scoorde PrivaZorg hiermee iets hoger dan het landelijk gemiddelde: tussen de 0,01 en 0,15%.  

Tevreden ZZP-ers

Klanttevredenheid en zorgverlenerstevredenheid hangen vaak nauw samen. Zeker in de zorg kunnen gemotiveerde professionals die met plezier werken het verschil maken. Dat dit bij PrivaZorg het geval is, blijkt uit de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek onder zorgverleners waarmee de PrivaZorg-steunpunten samenwerken. 793 zorgverleners waarderen hun werk gemiddeld met een 8 (respons: 53%). Hierbij geven zij aan dat zij als ZZP-ers veel ruimte hebben om in te springen op de individuele wensen van cliënten. En dat maatwerk wordt gewaardeerd, zowel door cliënten als door hen zelf. 

Hoe verder?

Hoe mooi deze uitkomsten ook zijn, thuiszorg kan altijd beter. Daarom gaat PrivaZorg op basis van deze uitkomsten samen met de cliëntenraad verbeterpunten opstellen om de geboden thuiszorg nog meer aan te sluiten bij de wensen van de cliënten. Daarbij vormen deze resultaten een mooie stimulans om gericht verder te werken aan kwaliteit en innovatie.

 

 

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

25 november 2013 - NBC in Nieuwegein

Op 25 november 2013 vindt alweer de 5e editie van het Landelijk Congres Moderne Dementiezorg plaats in het NBC in Nieuwegein. Deze jubileumeditie heeft een speciaal programma en belooft nog groter te worden dan de vorige vier edities! Vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse dementiepraktijk uit zowel Nederland als België worden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Speciale aandacht gaat uit naar wat mensen met dementie nog wel kunnen.

Het congres wordt georganiseerd door StudieArenaen zorginnovatiebureau DAZ i.s.m. het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum, Alzheimer Nederland, het Trimbos-instituut en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Inspirerend programma

Plenair wordt onder meer gesproken over de actuele stand van zaken rond het Deltaplan Dementie door Prof. dr. Philip Scheltens en over het belang van toenemende gevoels- en emotieleven van mensen met dementie door GZ-psycholoog Lenie Vermeer. Jo Vandeurzen, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, belicht zijn inspirerende visie op een dementievriendelijke gemeenschap.

De deelnemers kunnen een keuze maken uit maar liefst 70 verschillende debatten, workshops, inspiratiesessies, film- en pleinsessies. Hieruit kunnen zij hun eigen congresprogramma samenstellen. In het programma is bijzondere aandacht voor inspirerende dementieprojecten uit België, waarbij beeldvorming rond dementie een centraal thema is. Ook zijn er meerdere deelsessies over mantelzorg en informele zorg, een actueel politiek thema. Daarnaast is er de gelegenheid om de informatiemarkt met diverse themapleinen te bezoeken.

In de aanloop naar het congres kunnen de deelnemers kennismaken en kennis delen in de speciaal voor dit congres gestarte LinkedIn groep Moderne Dementiezorg.

Maak kennis met innovaties in de dementiezorg en ontmoet mensen met uiteenlopende achtergronden, die één ding delen: betrokkenheid bij goede zorg voor mensen met dementie en hun omgeving.

Het complete congresprogramma staat op www.studiearena.nl, waar de deelnemers zich eenvoudig online kunnen inschrijven. 

 
 
Breaking news: Knip tussen verpleging en verzorging van de baan
 
De geplande overheveling van de persoonlijke verzorging naar de gemeenten gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS overweegt de verpleging en de verzorging onder te brengen in de Zorgverzekeringswet.
 
 
April 2013
 
 
PrivaZorg Den Bosch-Oss is HKZ gecertificeerd.
 
Op 25 maart 2013 vond de toetsing voor certificering plaats op ons kantoor te Oss. Spannend was het wel, maar PrivaZorg Den Bosch-Oss is met vlag en wimpel door de audit gekomen en nu officieel gecertificeerd volgens de HKZ norm.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat de instelling vo.ldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Als de organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:
- goed georganiseerd is
- cliënten centraal stelt
- continu werkt aan optimalisering van het aanbod
- betrouwbare resultaten presenteert
- voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Een resultaat om trots op te zijn! 

 

Januari 2013

 

PrivaZorg Den Bosch-Oss werkt samen met het Netwerk Palliatieve Zorg regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard en regio Oss-Uden-Veghel.

Sinds januari 2013 heeft PrivaZorg De Bosch-Oss zich aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg voor zowel de regio Den Bosch-Bommelerwaard als de regio Oss-Uden-Veghel. Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder netwerk wordt begeleid door een netwerkcoördinator. Het is zijn taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen.

Een netwerk wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking en afstemming van alle aanbieders van palliatieve zorg in een bepaalde regio. Op die manier kan men elkaar aanvullen en wordt het mogelijk de overgang van patiënten van de ene naar de andere zorgplek te verbeteren. Andere concrete taken van netwerken zijn het zorgen voor:

  • een aanbod dat voldoende gevarieerd is (zodat terminale patiënten verschillende keuzemogelijkheden hebben) maar ook van voldoende kwaliteit is;
  • het afstemmen van het totale zorgaanbod binnen het netwerk op de behoeften en problemen van terminale patiënten en hun naasten.

  

December 2012

 

Elsevier onderzoek naar goede ouderenzorg

Elsevier heeft deze maand onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ouderenzorg van alle verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties in Nederland. Bij de winnaars staat ook de PrivaZorg Groep genoemd en dat is iets waar we zeker trots op zijn!

Vooral onder het kopje ‘zorgverlener’ scoren we ruim boven gemiddeld. Het geeft aan dat het werken met zelfstandige zorgverleners een werkelijk toegevoegde waarde heeft voor de cliënt.

 Klik op onderstaande link voor het hele artikel:

http://www.privazorg.nl/data/file/Bijlage%20Elsevier%20onderzoek.pdf

 

November 2012

Samenwerking PrivaZorg Den Bosch –Oss en PrimaZorg ten behoeve van allochtone hulpbehoevende

PrimaZorg

Een steeds groter wordende groep heeft op een gegeven moment zorg of hulp nodig bij het op orde brengen of houden van hun dagelijks leven. Hebt u zorg nodig dan is het zaak iemand te vinden die de zorg op een dusdanige manier levert dat u zich daar prettig bij voelt. Dit geldt voor autochtonen en voor allochtonen. Als u echter oorspronkelijk niet uit Nederland komt lijkt het vaak nog veel moeilijker om passende zorg te vinden. Daarnaast stijgt in de komende jaren het aantal allochtone ouderen sterk in Nederland. Dit betekent dat ook de zorgbehoefte van deze groep gaat toenemen.

Om deze reden werkt PrivaZorg Den Bosch- Oss sinds kort samen  met PrimaZorg.

PrimaZorg is in 2011 opgericht vanwege het feit dat allochtone hulpbehoevenden moeilijk passende zorg kunnen vinden en om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar zorg op maat. PrimaZorg iseen dynamische en kleurrijke zorgorganisatie die u professionele thuiszorg kan bieden. Onze organisatie met medewerkers vanuit diverse achtergronden kan de zorg die u nodig heeft, leveren door een zorgverlener die uw eigen taal spreekt en rekening houdt met de normen en waarden van uw cultuur. Het verlenen van persoonlijke verzorging, individuele begeleidingen verpleging zijn voorbeelden van hetruime aanbod.

PrimaZorg  & kinderen

Deze zorg is bedoeld voor kinderen die niet of onvoldoende aan hun ontwikkelingstaken toekomen en waarbij een kindgerichtaanbod gewenst is. De hulp richt zich op alle levensgebieden van het kind en wordt gecombineerd en geïntegreerd met een vorm van gezinsbegeleiding.

PrimaZorg biedt diverse mogelijkheden voor individuele, waarbij rekeningwordtgehouden met de wensen, talenten en mogelijkheden van het kind en jeugdige. Wij kijken voornamelijk naar de krachten en talenten van uw kind om deze samen met hem/haar verder te ontwikkelen. Hiervoor hebben wij diverse programma's ontwikkeld.

Deze programma's worden zorgvuldig samengesteld zodat uw kind tijdens onze activiteiten kan werken aan de volgende doelen:

• zelfvertrouwenvergroten 
• zelfstandigheidbevorderen 
•communicatievaardighedenvergroten 
•samenspelenensamenwerkenbevorderen 
•lerenomgaanmetconflicten 
• leren aanbrengen van structuur

Op basis van gestelde doelen wordt er per kind gekeken naar een zorgplan. Voordat PrimaZorg de begeleiding van een kind start, vindt er altijd een intakegesprek in de thuissituatie plaats. Vervolgens bouwen wij een cliëntdossier op met de doelen voor het kind, de wensen van de ouders en hoe hieraan gewerkt wordt. Ook staan onze professionals klaar om u als ouder te ondersteunen bij gesprekken over de problematiek van uw kind. Hierdoor krijgt PrimaZorg beter inzicht in de zorgvraag van het kind en daarmee kunnen wij onze begeleiding nog beter afstemmen om de specifieke zorgbehoeften van het kind. Naast de doelen voor uw kind ondersteunen wij u ook bij het begrijpen van indicatiestellingen en het aanvragen.

 

 

Persbericht september 2012

PrivaZorg lanceert unieke monitor in de thuiszorg
PrivaZorg Den Bosch – Oss maakt sinds kort gebruik van een in Nederland uniek monitoringinstrument. Daarmee kan de steunpuntdirectie haar eigen prestaties rondom de zorgverlening online en real time inzien, vergelijken met collega-steunpunten en zo nodig meteen verbeteren.  De kwaliteit van zorg wordt in alle facetten 24/7 inzichtelijk.

Voorbeelden van belangrijke indicatoren uit de monitor zijn: tijdige intake en opstelling zorgleefplan; tijdige tussen-/eindevaluaties; meldingspercentage van klachten/incidenten. Algemeen Directeur PrivaZorg Barend van Leeuwen: “De zorg aan cliënten van PrivaZorg Den Bosch – Oss kan alleen goed functioneren, wanneer zorgaanbieders ook in deze financieel-administratieve domeinen effectief en efficiënt werken. Om hierop snel en volledig grip te krijgen, is een online monitorinstrument waarop vanaf elke computer, op elk moment en 7 dagen van de week kan worden ingelogd, bijzonder nuttig. Het garandeert niet alleen dat wij letterlijk dag en nacht waken over kwalitatief hoogstaande zorg voor onze cliënten, het werkt ook motiverend voor onze zorgverleners .” 

Stimulerende werking
De nieuwe monitor is een uniek instrument, omdat ieder regionaal steunpunt van PrivaZorg op elk gewenst moment over real-time-gegevens beschikt. De gegevens worden rechtstreeks vanuit het zorgregistratiesysteem in de monitor ingelezen. Het meetinstrument is levendig, enthousiasmeert en wekt ambities. Gestegen resultaten leiden direct tot zichtbare verbeteringen (rood wordt op het beeldscherm groen) en worden meteen gespiegeld aan het landelijk gemiddelde van alle PrivaZorg-steunpunten.

Uniek in Nederland
De nieuwe monitor maakt alle zorginhoudelijke en administratieve prestaties inzichtelijk. Daarmee komt PrivaZorg tegemoet aan de actuele eisen van zorgfinanciers, zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. In Nederland is nog niet eerder een vergelijkbaar instrument ontwikkeld voor zorgaanbieders. De nieuwe monitor werd dan ook enthousiast ontvangen door de steunpunten en de cliëntenraad van PrivaZorg. Ook zorgkantoren, tonen interesse in dit innovatieve medium, dat op verzoek van het Centraal Kantoor te Amersfoort is ontwikkeld door bureau Xsarus. Xsarus E-development & Consulting is een professionele leverancier van e-commerce toepassingen en web applicaties.

Werkwijze PrivaZorg
Regionale steunpunten van PrivaZorg matchen de zorgvraag van de cliënt met geschikte Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) op basis van een intake. Er worden schriftelijke afspraken gemaakt met de cliënt. Vanaf informatie tot en met registratie en uitbetaling moeten de gegevens binnen de gestelde termijnen op eisen van het CAK, de zorgkantoren en de interne organisatie worden geregistreerd. In eerste instantie hoort een thuiszorgaanbieder zijn cliënten met kwalitatief hoogstaande zorg te bedienen. Dat dit bij PrivaZorg goed zit, bleek onder andere uit de CQ-gebaseerde cliënttevredenheidsonderzoeken in 2011 waarin de ZZP-ers met een landelijk gemiddelde van 8,9 werden gewaardeerd.

 

Augustus 2012

Wij zijn lid van Samen in Zorg

'Samen in Zorg' is een vereniging die bestaat uit zorgpartners in de regio Oss-Uden-Veghel. Zij stellen zich ten doel de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren. Betere afstemming leidt tot effectievere en efficiëntere inzet van middelen en capaciteit in de zorg, en daarmee ook tot een betere zorg voor de cliënten.

Kijk voor meer informatie op www.sameninzorg.nu

 

Magazine

Door de voortdurende ontwikkelingen in thuiszorgland kunnen wij ons goed voorstellen dat het soms moeilijk is te begrijpen hoe de thuiszorg in Nederland in elkaar steekt en wat u ervan mag verwachten. Om deze reden publiceert PrivaZorg Centraal Kantoor meerdere malen per jaar het PrivaZorg Magazine en verspreiden deze gratis onder cliënten, zelfstandige zorgverleners en steakholders.

Naast het informeren over de structuur en veranderingen in de thuiszorg belichten we uiteraard onze werkwijze en visie. Verder leest u in de magazines artikelen over uiteenlopende aansprekende onderwerpen.

PrivaZorg Magazine - 2012
PrivaZorg Magazine jaargang 8, februari 2012, nr. 1
•   Wijkgerichte zorg bevordert zelfredzaamheid
•   Met de deurknop in de hand 
 •   De gaande en de komende man
•   Van HKZ2006 naar HKZ 2010

PrivaZorg Magazine - 2011
PrivaZorg Magazine jaargang 7, oktober 2011, nr. 2
•   PrivaZorg en Q Care gaan samen de strijd tegen decubitus aan
•   NAH vraagt om aangeboren inlevingsvermogen
•   Aanbesteding AWBZ 2012 bijna allemaal digitaal
•   Blik achteruit! Blik vooruit!

PrivaZorg Magazine - 2011
PrivaZorg Magazine jaargang 7, april 2011, nr. 1
•   ZZP-ers zijn onmisbaar voor de thuiszorg
•   De Cliëntenraad anno 2011
•   Thuiszorg bij letselschade
•   Uitbouw 27A

PrivaZorg Magazine - 2009
PrivaZorg Magazine jaargang 6, februari 2009, nr. 1
•   Het Toon Hermans Huis Amersfoort
•   Hoe vind je de weg in Zorgland?
•   Blijf altijd in gesprek met de cliënt
•   Mag ik mij even voorstellen?
•   Terugblik 2008
•   Evenwicht tussen praktijk en papier

PrivaZorg Magazine - 2008
PrivaZorg Magazine - jaargang 5, april 2008, nr. 1
•   Veilig thuis dankzij Symbian
•   Bijscholing op maat bij PrivaZorg
•   PrivaZorg speelt op vele markten
•   NAH-scholing zorgcoördinatoren PrivaZorg-steunpunten
•   Het is pas cliëntgericht als de cliënt het zo ervaart!
•   Zorgzwaartepakketten, oftwel ZZP

 

 

 

      

 

 

 

 
© puntjesopde-i.nl